Formularz reklamacyjny

Osoba kontaktowa po stronie składającego reklamację.

Proszę wpisam Imię i Nazwisko osoby kontaktowej w sprawie reklamacji

Proszę podać adres osoby kontaktowej

Nieprawidłowe dane

wprowadź poprawny adres e-mail.

W razie otrzymania uszkodzonego towaru należy spisać protokół szkody.
BARDZO WAŻNE w protokole szkody należy napisać "USZKODZENIE WIDOCZNE PRZED ROZPAKOWANIEM PRZESYŁKI" i przesłać zdj. przesyłki oraz rozwalonego towaru z protokołem szkody na info@fromag.pl - brak takiej uwagi będzie skutkowała odmową reklamacji

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
* szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
* zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
* ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
* szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

W przypadku zakupu przez przedsiębiorcę zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego : § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
Za szkody powstałe podczas magazynowania, montażu oraz stwierdzone po zamontowaniu ( z wyłączeniem wad ukrytych), nasza firma nie ponosi odpowiedzialności. Nie ponosimy również kosztów montażu i demontażu produktu, jeśli uszkodzenia zostaną stwierdzone po jego zamontowaniu.

Określ czego dotyczy reklamacja.

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

W przypadku uznania reklamacji, należność przelać na konto:

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę popranie wprowadzć numer kota według IBAN - 26 znaków.

Dokumenty niezbędnie wymagane do zgłoszenia reklamacji:

Prosimy aby zdjęcia były zmniejszone.

Proszę dodać skan lub zdjęcie

Proszę dodać zdjęcia

Proszę dodać zdjęcia dokumentujące wadę lub uszkodzenie towaru.

Proszę zatwierdzić akceptację przetwarzania danych osobowych.

Nieprawidłowe dane

Informujemy, że Państwa sprawa może być przesłana do odpowiednich kontrahentów, w celu uzyskania odpowiedzi na Państwa reklamację.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędnie w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody

(art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Unii Europejskiej i Rady (EU) 2016/679). Przysługuje Państwu prawo do rządania dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszena danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu.

UWAGA :

W uzasadnionych przypadkach przewoźnik może zarządać przedłożenia oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgdność (Rozporządzenie Ministra Transportu i budowbictwa z dnia 24 lutego 2996). Brakujące załączniki należy przesłać w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia.

Bez dosłania ww. dokumentów reklamacj nie zostanie rozpatrzona.

UWAGA :

SAMO SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU SZKODY W MOMENCIE DOSTWY LUB WPISANIE ZASTRZEŻEŃ CO DO STANU PRZESYŁKI W LIST PRZEWOZOWY NIE JEST JESZCZE REKLAMACJĄ. DOPIERO PISEMNE ROSZCZENIA ZŁOŻONE DO PRZEWOŹNIKA UZYSKUJĄ STATUS REKLAMACJI. STĄD TEŻ Z KORZYŚCIĄ DLA KLIENTA JEST JAK NAJSZYBSZE ZŁOŻENIE REKLAMACJI, ABY NIE CZEKAĆ ZBYT DŁUGO NA REKOMPENSATĘ PONIESIONEJ SZKODY.

 
MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM